1. Úvodní ustanovení

1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen „VSP“) stanoví práva a povinnosti mezi společností PRIMA FINANCE s.r.o., IČ 285 63 921, se sídlem Fischerova 673/7, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajskýho soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43615 (dále jen „Společnost“) a fyzickou či právnickou osobou, využívající služeb Společnosti (dále jen „Uživatel“).

2. Společnost poskytuje Uživateli veškeré služby zdarma, a to za podmínek a způsobem dále stanoveným v těchto VSP, nebude-li v konkrétním případě výslovně ujednáno jinak.

3. Smluvní vztah mezi Společností a Uživatelem vzniká dnem zadání a odeslání stanovených údajů prostřednictvím poptávkového formuláře dostupného na webových stránkách Společnosti www.prima-hypoteka.cz.

2. Vymezení základních pojmů

Společnost: Společností se rozumí společnost PRIMA FINANCE s.r.o., IČ 285 63 921, se sídlem Fischerova 673/7, 779 00 Olomouc, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajskýho soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43615, která je poskytovatelem veškerých služeb dostupných na jí provozované doméně prima-hypoteka.cz, eventuelně na odvozených doménách třetí a vyšší úrovně.

Služba: Službou se rozumí veškeré služby, produkty, internetové stránky včetně jejich obsahu, odkazy, jakož i aplikace určené Uživatelům, které jsou umístěny na webovém serveru kalkulacka-hypoteka.cz a odvozených doménách třetí a vyšší úrovně. Služba slouží ke zprostředkování Poptávek a zpřístupňuje kontakty za účelem navázání spolupráce Uživatele a Hypotečního poradce.

Uživatel: Uživatelem Služby je každá osoba, která v souladu s těmito VSP prostřednictvím poptávkového formuláře zadala Poptávku nebo jinak využívá Služeb Společnosti.

Hypoteční poradce: Hypotečním poradcem je osoba, která je oprávněna reagovat na Poptávky uživatelů.

Poptávka: Poptávkou se rozumí požadavek Uživatele na poskytnutí hypotečního poradenství a hypotečních služeb vznesený prostřednictvím aplikace umístěné na webovém serveru kalkulacka-hypoteka.cz s cílem najít vhodného Hypotečního poradce.

Užívání Služby: Užíváním služby se rozumí veškeré činnosti Uživatele prováděné prostřednictvím Služby, zejména zadávání Poptávek, jakož i veškeré činnosti Hypotečního poradce související s reagováním na Poptávky Uživatelů.

Obsah Služby: Obsah Služby tvoří souhrn Obsahu Společnosti, Obsahu Uživatele, Obsahu Hypotečního poradce a Obsahu Třetích osob.

Obsah Společnosti: Obsah Společností tvoří zejména veškerá díla včetně autorských děl, materiály, podklady a informace předkládané Společností coby součást Služby, tj. její funkční rámec a její obsah.

Obsah Uživatele: Obsahem Uživatele se rozumí zejména veškerá díla včetně autorských děl, materiály, podklady a informace přenesené Uživatelem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky prima-hypoteka.cz, a to zejména prostřednictvím zadání Poptávky.

Obsah Hypotečního poradce: Obsahem Hypotečního poradce se rozumí veškerá díla včetně autorských děl, materiály, podklady a informace přenesené Hypotečním poradcem v souvislosti s Užíváním Služby na webové stránky prima-hypoteka.cz, zejména reakce na Poptávky Uživatelů.

Propojené osoby: Propojenými osobami se rozumí další osoby propojené se Společností ve smyslu ust. § 66a odst. 9 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“).

Třetí osoba: Třetí osobou se rozumí jakýkoliv osoba (fyzická či právnická) odlišná od Společnosti, Uživatele a Hypotečního poradce.

3. Zadání Poptávky

1. Pro Užívání Služby a zadání Poptávky je nezbytné vyslovení souhlasu s těmito VSP, Uživatel je tedy povinen se s těmito VSP seznámit. I v případě, že některé aspekty Užívání Služby nevyžadují zadání Poptávky, řídí se Užívání Služby těmito VSP a Uživatel je i v takovém případě povinen se s těmito VSP seznámit. V těchto případech vyslovuje uživatel souhlas s VSP okamžikem započetí Užívání Služeb. Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito VSP, je povinen se zdržet jakéhokoli Užívání Služby.

2. Zadání Poptávky se provádí vyplněním a odesláním poptávkového formuláře umístěného na webovém serveru kalkulacka-hypoteka.cz. Poptávkový formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba, která je plně způsobilá k právním úkonům. Za osobu omezenou ve způsobilosti k právním úkonům, eventuelně zbavenou způsobilosti k právním úkonům provádí Poptávku její zákonný zástupce. Za právnickou osobu činí Poptávku její statutární orgán nebo jeho člen, eventuelně jiná fyzická osoba, která je k tomu zákonem či na základě zákona oprávněna.

3. Zadání Poptávky Uživatelem není zpoplatněno.

4. Při zadání Poptávky je Uživatel povinen uvést úplné a správné údaje o své osobě, které jsou označené jako povinné (dále jen „Povinné údaje"). Bez vyplnění Povinných údajů není možné dokončit Poptávku a následně Užívat Služby Společnosti. Ostatní údaje poskytuje Uživatel výhradně dobrovolně. Poskytnuté údaje je Uživatel oprávněn kdykoliv doplnit, změnit či upravit. Uživatel bere na vědomí, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Na tyto údaje se vztahuje ochrana osobních údajů ve smyslu článku 7. těchto VSP.

5. Uživatel je povinen před započetím Užívání Služby, nejpozději však před dokončením Poptávky, seznámit se s těmito VSP. Souhlas s těmito VSP je nezbytnou podmínkou dokončení Poptávky a následného Užívání Služby Společnosti. Souhlas vyjadřuje Uživatel zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami", na které bude upozorněn při zadávání Poptávky.

6. Vztah mezi Společností a Uživatelem vzniká úspěšným zadáním Poptávky, tj. okamžikem obdržení potvrzení o úspěšném vyplnění a odeslání poptávkového formuláře. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností berou strany na vědomí, že dokončením Poptávky Uživatel vyslovuje souhlas s těmito VSP, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená.

7. Společnost je oprávněna kdykoliv v budoucnu v souvislosti s poskytováním Služby změnit rozsah Povinných údajů a vyžadovat sdělení dalších údajů o Uživateli. Bez poskytnutí takových dalších Povinných údajů není Uživatel oprávněn Službu užívat. V takovém případě je Společnost oprávněna znemožnit Uživateli přístup ke Službě, jestliže je její užívání podmíněno sdělením těchto dalších údajů.

4. Poskytování Služeb

1. Uživatel je oprávněn bezplatně poptávat prostřednictvím webovém serveru kalkulacka-hypoteka.cz Poptávky hypotečních služeb.

2. Uživatel bere na vědomí, že veškeré jeho Poptávky představují Obsah Uživatele ve smyslu těchto VSP. Uživatel se proto výslovně zavazuje dodržovat ve vztahu k Poptávkám zásady chování Uživatele uvedené v článku 6 těchto VSP.

3. Zakázány jsou Poptávky, které:
a) nejsou poptávkami hypotečních či souvisejících služeb;
b) nejsou vážné, dostatečně určité nebo srozumitelné;
c) mohou představovat jednání v rozporu s dobrými mravy, které je způsobilé přivodit újmu jiným spotřebitelům nebo soutěžitelům, nebo jinak naplňuje znaky nekalosoutěžního jednání ve smyslu ust. § 44 obchodního zákoníku;
d) jsou způsobilé poškodit dobrou pověst Společnosti nebo Propojených osob;
e) poptávají, propagují, získávají potencionální zákazníky či jinak souvisí s:
erotickou inzercí včetně pornografie, prací tanečnic či společnic;
provizními systémy nebo multilevel marketingem (např. pyramidové / letadlové hry);
léky a/nebo léčivými přípravky;
neoprávněným rozmnožováním, půjčováním, pronajímáním nebo prodejem předmětů práv duševního vlastnictví;
f) jiným způsobem porušují platné právní předpisy, dobré mravy či etická pravidla.

4. Uživatel je při zadávání Poptávek povinen dodržovat pokyny uvedené v uživatelském rozhranní, zejména pravdivě uvést veškeré povinné údaje.

5. Hypoteční poradce, který reaguje na Poptávky Uživatelů, se rovněž zavazuje dodržovat tyto VSP.

5. Práva a povinnosti Společnosti

1. Společnost je, bez ohledu na jiná ustanovení těchto VSP, oprávněna:
a) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování Služby či jakkoliv změnit způsob poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživatele;
b) kdykoliv dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele ukončit poskytování Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům.

2. Společnost uděluje Uživateli licenci ke Službě, Obsahu Společnosti, software a jiným autorským dílům Společnosti bezplatnou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci platnou ve všech zemích světa, k užití Služby, Obsahu Společnosti a software Společnosti (dále jen „Licence"). Licence je udělena pouze v rozsahu sloužícímu k řádnému a obvyklému užití Služby, a to s omezeními dle článku 4. VSP.

3. Kromě případů výslovně uvedených v těchto VSP Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat, distribuovat, sdělovat veřejnosti, jinak rozšiřovat, předávat, pronajmout, půjčovat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, poskytovat podlicence, převádět nebo prodávat jakékoliv informace, originál či rozmnoženiny předmětu Licence, ani z nich vytvářet souborná, či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu k jakýmkoliv účelům odporujícím těmto VSP nebo platným právním předpisům. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu díla, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Společností nebo Propojenými osobami, nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby Hypotečními poradci či Třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoliv způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoliv rozmnoženiny díla (ani pro osobní potřebu), jakékoliv materiály či informace týkající se Služby, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Společností.

6. Práva a povinnosti Uživatele

1. Uživatel prohlašuje, že
a) je plně způsobilý k právním úkonům a jeho způsobilost k právním úkonům nebyla nijak omezena v rozsahu, který by mu znemožňoval vyslovení souhlasu s těmito VSP a užívání Služby;
b) veškeré údaje, které o sobě při registraci poskytl, jsou úplné, pravdivé a správné;
c) používáním Služby za podmínek uvedených v těchto VSP neporušuje právní předpisy platné v České republice ani v zahraničí;
d) se před zahájením užívání Služby pečlivě seznámil s těmito VSP, těmto VSP zcela rozumí a bez výhrad s nimi souhlasí;
e) je si vědom skutečnosti, že v důsledku pozastavení či změny poskytování Služby může ztratit dočasně či trvale přístup k Obsahu Služby.

2. Uživatel se dále zavazuje, že:
a) nezadá Poptávku, resp. nebude používat Službu, pokud by takovým postupem z jeho strany došlo k porušení platných právních předpisů České republiky, jakož i předpisů platných v zahraničí;
b) bude používat Službu výlučně k účelu, ke kterému je určena;
c) pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné webové rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Společností;
d) zabezpečí důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přístup ke Službě, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělí žádné Třetí osobě a ani neučiní nic, co by vedlo nebo mohlo vést k jejich zveřejnění;
e) nebude získávat přihlašovací jména a/nebo hesla jiných Uživatelů Služby;
f) pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoliv Třetí osobou, bezodkladně to sdělí Společnosti;
g) nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě), nebude zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby, nebo se i jen pokoušet narušit stabilitu, chod nebo data Služby;
h) nebude žádným ani jiným způsobem porušovat práva Společnosti nebo Třetích osob.

3. Uživatel není oprávněn jakkoli užívat obchodní firmu Společnosti, její ochranné známky, loga, doménová jména ani žádná jiná označení či obchodní prvky Společnosti.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své jednání činěné v souvislosti s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s platnými právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly užívání Služby Společnosti a jejími oprávněnými zájmy, jakož i s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

7. Ochrana osobních údajů

1. Osobní a citlivé údaje
a) Osobními údaji se rozumí informace o Uživateli, na základě kterých lze Uživatele přímo či nepřímo identifikovat (dále jen „Osobní údaje“). V souladu s článkem 3 těchto VSP poskytuje Uživatel Společnosti povinné osobní údaje. Uživatel může dobrovolně dle svého uvážení sdělit Společnosti další nepovinné osobní údaje.
b) Citlivými údaji se rozumí osobní údaje o Uživateli vypovídající o národnostním, rasovém nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný čin, zdravotním stavu a sexuálním životě a genetický údaj Uživatele nebo také biometrický údaj, který umožňuje přímou identifikaci nebo autentizaci Uživatele (dále jen „Citlivé údaje“). Poskytnutí Citlivých údajů není povinné a Společnost jejich poskytnutí nevyžaduje. Pokud Uživatel poskytne Společnosti v rámci Užívání Služby jakékoliv Citlivé údaje, činí tak dobrovolně na základě svého uvážení.

2. Společnost shromažďuje a uchovává Uživatelem zadané Osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečené databázi. Společnost chrání Osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních šifrovacích technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Společnost prohlašuje, že podnikla veškerá možná opatření, která lze po ní spravedlivě požadovat, aby tyto údaje zabezpečila před neoprávněnými zásahy třetích osob.

3. Společnost nenese odpovědnost za případné neoprávněné zásahy třetích osob, v důsledku nichž tyto osoby neoprávněně získají přístup k Osobním údajům jednotlivých Uživatelů a/nebo k příslušné databázi Společnosti a tyto údaje neoprávněně použijí, využijí, zneužijí nebo je zpřístupní třetím osobám.

4. Uživatel prohlašuje, že si je vědom rizik pro něho vyplývajících z výše uvedených neoprávněných zásahů třetích osob.

5. Společnost nebude bez předchozího svolení Uživatele zpracovávat, sdílet, prodávat ani používat údaje Uživatele z jeho Osobních údajů způsobem, který by byl v rozporu s těmito VSP.

6. Uživatel bere na vědomí, že Společnost je oprávněna shromažďovat, zpracovávat a sledovat Osobní údaje jednotlivých Uživatelů pro vlastní potřeby (tj. za účelem poskytování Služby podle těchto VSP, tj. zejména za účelem umožnění zadání Poptávky Uživatelům a zprostředkování kontaktu na Uživatele Hypotečním poradcům), jakož i pro potřeby Propojených osob a dále pro statistické účely.

7. Zadáním Poptávky (tj. vyplněním poptávkového formuláře, zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami" a odesláním vyplněného formuláře) uděluje Uživatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOÚ") souhlas se zpracováním Osobních údajů poskytnutých dle VSP Společnosti jako správci, za účelem identifikace Uživatele při zadání Poptávky.

8. Zadáním Poptávky uděluje Uživatel Společnosti rovněž souhlas k předání Osobních údajů Uživatele Hypotečním poradcům a Propojeným osobám.

9. Společnost coby Správce Osobních údajů je oprávněna pověřit v souladu se ZOÚ Třetí osobu jako zpracovatele Osobních údajů.

10. Uživatel uděluje souhlas se zpracováním a předáváním Osobních údajů na dobu 10 (deseti) let, neodvolá-li svůj souhlas dříve. Souhlas Uživatele se zpracováním Osobních údajů dle tohoto odstavce VSP je dobrovolný. Uživatel je oprávněn kdykoliv po zadání Poptávky tento souhlas písemně odvolat, a to na základě žádosti doručené na adrese Společnosti uvedenou v článku 1 těchto VSP. Po odvolání souhlasu Společnost zajistí, aby veškeré údaje Uživatele byly z databáze Služby zlikvidovány a současně zajistí, aby tyto údaje nebyly dále zpracovávány, či šířeny za účelem dalšího poskytování Služby. V takovém případě se na Uživatele nebudou vztahovat ta ustanovení VSP, která jsou podmíněna poskytnutím souhlasu.

11. Uživatel má od okamžiku zadání Poptávky právo kdykoliv požádat Společnost o informaci o zpracovávání svých Osobních údajů. V takovém případě Společnost poskytne Uživateli informace v rozsahu stanoveném ZOÚ. Pokud se Uživatel domnívá, že Společnost zpracovává jeho Osobní údaje v rozporu se ZOÚ, má právo požádat Společnost (nebo jí pověřeného zpracovatele) o vysvětlení nebo požadovat, aby Společnost (nebo jí pověřený zpracovatel) odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Uživatel je dále oprávněn se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů.

12. Uživatel bere na vědomí, že Společnost může být povinna poskytnout jeho Osobní údaje na základě zákona nebo ke splnění své zákonné povinnosti (např. v rámci soudních či správních řízení) třetím osobám. Společnost je dále oprávněna, bude-li to nezbytné, zpřístupnit Osobní údaje k ochraně práv Společnosti nebo Propojených osob, nebo k ochraně osobní bezpečnosti Uživatelů nebo Třetích osob.

13. Uživatel souhlasí s anonymním užitím a/nebo zveřejněním poptávkových a statistických údajů Společností a Propojených osob pro rozvoj a provoz poskytovaných Služby. Společnost je oprávněna sdělovat Propojeným osobám pro účely provozování propojených serverů statistické údaje týkající se Uživatelů. Statistické údaje a jejich sestavy však nebudou obsahovat Osobní údaje takového charakteru, které by mohly na základě jednoho, či více těchto údajů, přímo či nepřímo identifikovat Uživatele nebo které by umožnily jakékoliv Třetí osobě Uživatele kontaktovat.

14. Uživatel dává Společnosti souhlas s využíváním podrobností jeho elektronického kontaktu pro potřeby šíření obchodních sdělení ve smyslu ust. § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů, obsahující zejména informace o novinkách Služby a o produktech a službách Propojených osob a Třetích osob, a to i ve formě reklamních patiček a reklamních sdělení, tj. krátkých sdělení připojovaných k příchozí elektronické poště. Uživatel má v souladu se zákonem právo kdykoliv další zasílání obchodních sdělení odmítnout.

8. Odpovědnost za škodu

1. Společnost nedává Uživateli žádné záruky ohledně Služby, Obsahu Společnosti, Obsahu Hypotečních poradců a Obsahu Třetích stran, zejména žádné záruky ohledně funkčnosti a dostupnosti Služby.

2. Společnost dále neodpovídá za jakoukoliv přímou či nepřímou újmu či škodu, která Uživateli vznikne v souvislosti s užíváním Služby nebo jejího obsahu. Společnost zejména neodpovídá za:
a) jakýkoliv následek poskytnutí nesprávných, nepřesných či neúplných údajů o Uživateli při zadání Poptávky;
b) jakýkoliv následek porušení povinností ze strany Uživatele ohledně ochrany jeho identifikačních údajů a hesel;
c) jakýkoliv jiný následek související s užíváním Služby.

3. Společnost v souladu s ust. § 3, 4 a 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti ve znění pozdějších předpisů zásadně neodpovídá za obsah Obsahu Uživatele (ani za pravdivost, úplnost, správnost a přesnost údajů), není odpovědná za Obsah Hypotečního poradce a Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služby či poskytovaný Uživatelům v rámci Služby, a to zejména za reklamní sdělení Hypotečních poradců a/nebo Třetích osob zobrazovaná v rámci Služby a software Hypotečních poradců a Třetích osob nabízený Uživatelům ke stažení v rámci Služby. Společnost rovněž neodpovídá za to, zda Obsah Hypotečních poradců a Obsah Třetích osob nezasahuje do práv jiných osob.

4. Společnost nenese žádnou odpovědnost za jakýkoliv právní vztah, který vznikne mezi Uživatelem a Hypotečním poradcem nebo Uživatelem a Třetí osobou na základě využívání Služby. Tento vztah je právním vztahem čistě mezi těmito osobami, přičemž Společnost neodpovídá ani neručí za splnění povinností vyplývajících z tohoto právního vztahu pro Uživatele, Hypotečního poradce či Třetí osobu.

5. Společnost v žádném případě nepřebírá žádné záruky ani odpovědnost za řádné a včasné plnění povinností Uživatele.

6. Uživatel odpovídá Společnosti za veškerou škodu újmu, která jí vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení platných právních předpisů a těchto VSP Uživatelem.

9. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá komunikace mezi Společností a Uživatelem může být uskutečňována:
a) písemně, a to u Společnosti doručením na adresu sídla společnosti uvedenou v článku 1. těchto VSP a u Uživatele doručením na adresu uvedenou Uživatelem při zadání Poptávky, bude-li adresa Uživatelem nad rámec povinných údajů zadána,
b) e-mailem, a to u Společnosti doručením na e-mailovou adresu info@prima-hypoteka.cz a u Uživatele doručením na e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem při zadání Poptávky.
c) komunikace ze strany Společnosti ve vztahu k jednotlivým či více Uživatelům může být Společností uskutečňována rovněž formou zveřejnění určitého sdělení prostřednictvím internetových stránek Společnosti (zejména v případě oznámení změny těchto VSP);

2. Ve všech shora uvedených případech se má za to, že takovým postupem byla dodržena písemná forma úkonu.

3. Ústní komunikace mezi Společností či Uživatelem se může uskutečňovat prostřednictvím telefonu nebo prostřednictvím obdobných služeb umožňujících dálkový přenos hlasu (prostřednictvím telefonních čísel uvedených na webových stránkách Společnosti a u Uživatele prostřednictvím telefonního čísla uvedeného při zadání Poptávky).

4.  Tyto VSP, jakož i veškeré právní vztahy vznikající či v budoucnu vzniklé mezi Společností a Uživatelem v souvislosti s poskytováním Služby se řídí právním řádem České republiky.

5. Veškeré spory vzniklé na základě těchto VSP nebo v souvislosti s nimi, nebo ty, které vzniknou v souvislosti s poskytování Služby, budou s konečnou platností rozhodnuty v soudním řízení obecnými soudy České republiky.

6. Tyto VSP jsou vyhotoveny v českém jazyce.

7. Pokud se jakékoliv ustanovení těchto VSP později ukáže neplatným nebo neúčinným a toto ustanovení bude plně oddělitelné od ostatních ustanovení těchto VSP, pak taková neplatnost nebo neúčinnost nebude mít žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních ustanovení těchto VSP.

8. Společnost je oprávněna tyto VSP kdykoliv jednostranně měnit či doplňovat za předpokladu informování Uživatelů Služby. Jakékoliv změny těchto VSP nabývají účinnosti dnem určeným Společností, avšak ve vztahu ke každému Uživateli pouze v případě, že Uživatel s takovou změnou projeví souhlas. Za projevení souhlasu ze strany Uživatele se považuje buď kliknutí na příslušné tlačítko vyjadřující souhlas se změnou VSP nebo pokračování v používání služeb ze strany Uživatele i po datu určeném Společností jako datum účinnosti změny VSP. Pokud Uživatel se změnami VSP nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání Služeb po datu určeném Společností jako datum účinnosti změny VSP. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že Uživatel, který již v minulosti zadal Poptávku v rámci užívání některé ze Služeb přede dnem účinnosti těchto VSP a nadále na základě původního souhlasu Užívá Služby, stává se bez dalšího Uživatelem dle těchto VSP.

9. Toto znění VSP nabývá účinnosti dne 1. 8. 2013